Ochrana osobních údajů (zasílání obchodních sdělení)

INFORMACE SPRÁVCE ÚDAJŮ SUMMIT TRADE DISTRIBUTION S.R.O.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Společnost SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem č.p. 438, 756 02 Huslenky, IČO: 29400015, spisová značka: C 39000 vedená u Krajského soudu v Ostravě ("Společnost"), informuje o tom, že ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("Nařízení"), je jako správce údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníka(ů) (i) nezbytné pro uzavření a realizaci práv a povinností ze smluv uzavřených se zákazníky prostřednictvím stránek www.summitacademy.cz dle Obecných podmínek prodeje zboží nebo nájemních smluv ohledně pronájmu sportovního vybavení ("Smlouvy", jednotlivě "Smlouva"), (ii) nezbytné pro plnění svých zákonných povinností (zejména v oblasti daní a účetnictví), a (iii) nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti (zejména pro výkon podnikatelské činnosti a vymáhání práv Společnosti).

Společnost bude zpracovávat především osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, délka skeletu a značka lyžařských bot, lyžařská úroveň, hmotnost, výška.

Osobní údaje budou zpracovávány Společností jako správcem údajů, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením (zejména subdodavateli, včetně přepravců, poskytovateli služeb informačních technologií, a odbornými poradci). Společnost nebude osobní údaje předávat mimo EU.

Osobní údaje budou zpracovávány v klientském registru Společnosti, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro realizaci práv a povinností ze Smlouvy.

Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

Obsah telefonických hovorů se zákazníkem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být s jeho souhlasem uděleným způsobem uvedeným v rámci hovoru nahráván, a to za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb Společnosti. Obsah telefonických hovorů se zákazníkem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být nahráván ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností ze Smlouvy.

Zákazník má právo:

 • požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení;
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení;
 • požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení;
 • na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení;
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

Společnost bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – Smlouvy a následné období dalších tří (3) let od okamžiku splnění veškerých práv a povinností ze Smlouvy.

Kontaktní osobou Společnosti pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Hana Pokorná, e-mail: info@summit-trade.cz.

Zasílání obchodních sdělení

Zákazník zatržením odpovídajícího políčka při odbavení svého nákupu či rezervaci v systému na http://www.summitacademy.cz může udělit Společnosti:

 • souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Společnost obdržela v souvislosti se svojí obchodní činností, a to za účelem, aby jej Společnost informovala o novinkách v oblastech, ve kterých Společnost poskytuje služby či o nabídkách nových služeb Společnosti; a současně
 • dle ustanovení § 7 odst. 2 ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas s tím, aby mu elektronickými prostředky komunikace byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní sdělení Společnosti.

Udělení výše uvedeného souhlasu je ze strany zákazníka dobrovolné.

Zpracování osobních údajů na základě výše uvedeného souhlasu bude provádět Společnost a bude probíhat v klientském registru Společnosti, a to automatizovaně i manuálně. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich.

Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

Zákazník má právo:

 • svůj výše uvedený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@summit-trade.cz, kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné Zákazníka identifikovat; vyřazení elektronického kontaktu z databáze Společnosti pro zasílání obchodních sdělení může s ohledem na technické aspekty trvat až dva (2) týdny;
 • požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení;
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení;
 • požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení;
 • na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení;
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

Společnost je oprávněn uchovávat výše uvedené osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba, po kterou bude dán výše uvedený souhlas.

Kontaktní osobou Společnosti pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Hana Pokorná, e-mail: info@summit-trade.cz.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači uživatele prostřednictvím prohlížeče. Když se uživatel později vrátí na stejnou webovou stránku, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u uživatele předtím uložil.

Společnost shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ 

Název 

Účel 

Expirace 

Přístup k informacím

Systémová

SummitTrade.CountryCode

Udržuje aktuální verzi webu, jakou uživatel používá (Česko/Slovensko)

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

btracking

Identifukuje uživatele

1 rok

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTrade_IsLastVisitedProductsEmpty

Zjišťuje, zda byl navštíven nějaký produkt

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTrade.CultureCode

Udržuje aktuální verzi webu (CZ/EN)

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTrade.LanguageCode

Podle CultureCode zobrazuje odpovídající jazyk

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTrade.CurrencyCode

Udržuje měnu, kterou si uživatel vybral

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTradep_SessionID

Drží session aktuálního uživatele

Při opětovném načtení stránky

Model view controller

Systémová

UserData

Po přihlášení uživatele udržuje jeho přihlašovací data

Při opětovném načtení stránky

Model view controller

Systémová

SummitTrade_ASPXAuth

Rozpoznává, zda je uživatel přihlášen

Při opětovném načtení stránky

Model view controller

 

Soubory cookies může uživatel odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny jsou uvedeny v sekci "Nápověda" webového prohlížeče uživatele.

* * *

SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o.

16. 10. 2019

logo

Newsletter

Hory chyby neodpouští. Přihlas se, ať ti neunikne žádný z našich tipů, rad a tutoriálů nebo nabídek na výhodné nákupy.