•  

Obchodní podmínky e-shopu

 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky prodeje zboží společnosti SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o. ("OP") platí pro online prodej sportovního zboží a příslušenství v internetovém obchodu, který je dostupný na stránkách www.summitacademy.cz ("E-shop"), který je provozován společností SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem č.p. 438, 756 02 Huslenky, IČO: 29400015, spisová značka: C 39000 vedená u Krajského soudu v Ostravě ("SUMMIT").

1.2.  Aktuální kontaktní údaje SUMMITu jsou uvedeny na stránkách E-shopu.

1.3.  Tyto OP blíže vymezují práva a povinnosti SUMMITu jakožto prodávajícího (SUMMIT v tomto kontextu také jako "Prodávající") a zákazníka, jakožto kupujícího ("Zákazník").

 

2.      VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.  Vedle pojmů vymezených na jiném místě těchto OP mají níže uvedené pojmy následující význam:

  • "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů;
  • "Partner" znamená autorizovaného prodejce Prodávajícího; aktuální seznam autorizovaných prodejců je dostupný na stránkách www.summitacademy.cz;
  • "Podnikatel" znamená v souladu s ustanovením § 420 Občanského zákoníku osobu, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;
  • "Spotřebitel" znamená v souladu s ustanovením § 419 Občanského zákoníku fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
  • "Zákon o ochraně spotřebitele" znamená zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů; a
  • "Zboží" znamená sportovní zboží nebo příslušenství, které je nabízeno v E-shopu.

 

3.      KUPNÍ SMLOUVA

3.1.  Kupní smlouvu ("Smlouva") může Zákazník uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy v E-shopu tím, že:

3.1.1.  požadované Zboží vloží do košíku; a

3.1.2.  zadá požadované údaje (případně se přihlásí do svého uživatelského účtu, kde jsou tyto údaje se souhlasem Zákazníka evidovány) a provede volbu ohledně způsobu doručení a platby; a

3.1.3.  potvrdí objednávku. Potvrzením objednávky Zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří i reklamační řád, a udělí s nimi souhlas

3.2.  Před potvrzením objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v E-shopu. Prodávající není povinen kontrolovat údaje uvedené v objednávce, tyto bude považovat za správné a úplné.

3.3.  Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo (IČO) nebo DIČ, pak bere na vědomí, že jej Prodávající považuje za Podnikatele. Je-li Zákazník plátcem DPH v jiném státě, je povinen do dvou (2) hodin kontaktovat Prodávajícího e-mailem a poskytnout mu veškeré vyžádané dokumenty a informace k vystavení daňového dokladu – faktury – bez částky DPH, pokud to příslušné právní předpisy umožňují. Pokud však Zákazník, který je plátcem DPH v jiném státě, provede platbu Zboží platební kartou, bude automaticky vystaven daňový doklad – faktura – zahrnující DPH a tato nebude již opravována.

3.4.  Uzavření Smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním e-mailem na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu. Přílohou tohoto e-mailu budou tyto OP, jejichž nedílnou součást tvoří i reklamační řád. 

3.5.  Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li sjednáno jinak.

3.6.  Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít také pouze v českém jazyce. Zákazník - Spotřebitel, který má trvalé bydliště nebo je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, objednávkou souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce. 

3.7.  Smlouva se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky. Je-li Zákazníkem Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Není-li Zákazníkem Spotřebitel – je Podnikatelem, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP. 

3.8.  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám.

3.9.  Zákazník si je vědom, že mu koupí Zboží z obchodní nabídky Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů či log Prodávajícího nebo třetí strany, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.10.Smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

3.11.Pokud Zákazník v E-shopu Rezervaci, neuzavírá se Smlouva. Vložení Zboží do rezervačního košíku a následné kroky představují pouze rezervaci Zboží na prodejně Partnerapo dobu jednoho týdne od výzvy k vyzvednutí. Kupní smlouva bude uzavřena následně přímo mezi Zákazníkem a Partnerem, přičemž se nebude jednat o smlouvu uzavřenou distančním způsobem ani o smlouvu uzavíranou mimo obchodní prostory. Způsob platby je domluven při převzetí zboží Zákazníkem na prodejně Partnera.

 

4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Ceny Zboží uváděné v E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků, vyjma poplatků spojených s náklady na zvolený způsob dodání a platby. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. 

4.2.  Vlastnické právo ke Zboží přechází zaplacením kupní ceny či dodáním Zboží Zákazníkovi, kterákoli z těchto skutečností nastane později.

4.3.  V případě, kdy Zákazník provede úhradu a Prodávající posléze není z objektivních důvodů schopen zajistit dodání Zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Zákazníkovi stejným způsobem. Lhůta k vrácení plnění je závislá na zvoleném způsobu jeho vrácení, nesmí však překročit dobu třiceti (30) dní od okamžiku, kdy tato nemožnost dodání vznikla. 

4.4.  Zákazník je povinen uhradit kupní cenu Zboží formou zvolenou při učinění objednávky, a to následujícími způsoby: 

4.4.1.  v hotovosti na dobírku v místě doručení dle objednávky Zákazníka; 

4.4.2.  bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 272392781, vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. pro platbu v CZK a č. 272392925 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. pro platbu v EUR ("účet Prodávajícího“); 

4.4.3.  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému či bran (GP webpay, aj.) dle aktuálních nastavení a dostupnosti poskytovatelů služeb těchto systémů. 

4.5.  Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také poplatky spojené s náklady na zvolený způsob dodání a platby Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i poplatky spojené s náklady na zvolený způsob dodání a platby Zboží.

4.6.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou (2) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

4.7.  V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající zboží odešle Zákazníkovi po uhrazení celé kupní ceny.

4.8.  Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat. 

4.9.  Je-li tak stanoveno právními předpisy, Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

 

5.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ 

5.1.  Prodávající dodává Zboží Zákazníkovi formou realizace poštovní či zasílatelské služby třetí strany dle aktuálních nastavení a dostupnosti ("Doručovatel").

5.2.  Zboží bude odesláno Zákazníkovi dle skladových a logistických možností Prodávajícího. V případě platby kupní ceny bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího nebude Zboží odesláno před připsáním platby kupní ceny na účet Prodávajícího.

5.3.  Dodací doba vyplývá z podmínek Doručovatele pro daný typ doručení a místo dodání. 

5.4.  Zákazník je povinen převzít Zboží při dodání. 

5.5.  V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným pokusem o dodání Zboží. 

5.6.  Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě zjištění jakéhokoli poškození obsahu tuto skutečnost neprodleně oznámit Doručovateli či Prodávajícímu. V případě, že je obal Zboží porušen, nemusí Zákazník zásilku od Doručovatele převzít a je povinen vyhotovit zápis o škodě či jiný obdobný doklad daného Doručovatele.

 

6.      VÝHRADY A UPOZORNĚNÍ

6.1.  Veškeré informace o Zboží v E-shopu jsou informativního charakteru (tedy jsou nezávazné a Zákazníkem nevymahatelné) a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

6.2.  Pokud je Zbožím poukaz na poskytnutí služby Prodejcem či jinou osobou, podmínky poskytnutí takové služby mohou být předmětem určitých omezení a mohou být i vyhrazeny do zvláštního ujednání mezi Zákazníkem a poskytovatelem takové služby. Prodávající z titulu Smlouvy neodpovídá Zákazníkovi za splnění takového ujednání.

6.3.  Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1729 Občanského zákoníku pro případ, že SUMMIT neuzavře Smlouvu v případech vymezených v ustanovení § 1729 Občanského zákoníku. 

6.4.  Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.  Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy.

 

8.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

8.1.  Zákazník, který je Spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, není-li právo na odstoupení od Smlouvy vyloučeno právními předpisy, zejména pak ustanovením § 1837 Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží.Je-li předmětem Smlouvy dodání několik kusů Zboží, běží doba pro odstoupení od Smlouvy ode dne dodání daného kusu Zboží. Odstoupení lze realizovat na základě formuláře přiloženého k těmto OP. 

8.2.  Odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 může Zákazník zasílat na adresu provozovny nebo sídla Prodávajícího. Prodávající potvrdí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v písemné podobě jeho přijetí. 

8.3.  Odstoupením od Smlouvy dle Článku 8.1 se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu. 

8.4.  V případě odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení Zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. 

8.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny. 

8.6.  Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, který je Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud Zákazník dárek nevrátí, je povinen vrátit Prodávajícímu cenu tohoto dárku, jak je vyjádřena na daňovém dokladu.

 

9.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

9.1.  Do doby převzetí Zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoli od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

 

10.   REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1.Tento Reklamační je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Tento Reklamační je nedílnou součástí těchto OP a upravuje vztahy mezi Zákazníkem, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím při reklamaci Zboží.

10.2.Veškeré reklamace musí být učiněny bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím reklamačního formuláře na webu www.summitacademy.cz, nebo doručeny bez zbytečného odkladu písemně na adresu: SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o., Šedesátá 7046, 760 01 Zlín.

10.3.Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se se Zákazníkem mohou písemně dohodnout jinak. Po uplynutí této lhůty má Zákazník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. Prodávající vydá Zákazníkovi písemné potvrzení, které zašle na e-mail Zákazníka o tom, kdy Zákazník uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem, jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Zákazníkovi potvrzení, které zašle na e-mail Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

10.4.Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu vady Zboží má Zákazník také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

 

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1.Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od Smlouvy, musí být učiněna písemně na příslušnou kontaktní adresu druhé strany. 

11.2.Smluvní strany mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka či uvedenou Zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

 

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Smlouva uzavřená po dobu vyhlášení těchto OP se v rozsahu neupraveném Smlouvou řídí těmito OP a právním předpisy České republiky.

12.2.Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto OP a Smlouvy. 

12.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ0: 000 20 869, www.coi.cz. V rámci tohoto řešení se bude postupovat dle pravidel uvedených na www.coi.cz.

12.4.Případné spory, které vzniknou na základě či v souvislosti se Smlouvou, budou soudně řešeny podle právních předpisů České republiky k tomu příslušnými soudy České republiky.

12.5.Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 16. 10. 2019.

logo

Newsletter

Hory chyby neodpouští. Přihlas se, ať ti neunikne žádný z našich tipů, rad a tutoriálů nebo nabídek na výhodné nákupy.