•  

Obchodní podmínky událostí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto podmínky účasti členů spolku Mountaineering Academy, z.s., IČ 07567138 („Spolek“) na akcích jím pořádaných ("Podmínky") platí pro účast těchto členů na událostech Spolku. 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Vedle pojmů vymezených na jiném místě těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

  • Člen“ je Člen Spolku;
  • Kurz“ je Událost v délce minimálně jednoho dne, konaná zpravidla v horském terénu a takto označená na Stránkách;
  • Příspěvek“ je finanční částka, kterou Člen přispívá na náklady Události, na kterou se přihlásil na Stránkách, ve výši stanovené pro příslušnou Událost na Stránkách;
  • Stránky“ znamená www.summitacademcy.cz;
  • Událost“ je sportovní akce, organizovaná Spolkem, na kterou se Členové mohou přihlásit na Stránkách;
  • Workshop“ je Událost v délce nepřesahující několik hodin konaná zpravidla mimo horský terén a takto označená na Stránkách.

3. PŘIHLÁŠENÍ NA UDÁLOST

3.1. Člen se na Událost přihlásí na Stránkách tak, že:

3.1.1. požadovanou Událost vloží do košíku; a

3.1.2. zadá požadované údaje o své osobě (případně se přihlásí do svého uživatelského účtu, kde jsou tyto údaje se souhlasem Člena evidovány); a

3.1.3. potvrdí svoji účast na Události s tím, že tento krok je na Stránkách označen jako „objednávka“ („Přihlášení“). Přihlášením Člen současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je respektovat.

3.2. Před potvrzením Přihlášení je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Přihlášení vložil, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Přihlášení na Stránkách. Spolek není povinen kontrolovat údaje uvedené v Přihlášení, tyto bude považovat za správné a úplné.

3.3. Každá Událost má stanoven maximální počet účastníků. Po naplnění maximální kapacity bude Událost uzavřena a další Přihlášení nebude možné.

3.4. Přihlášení na Kurz je možné nejpozději 14 dnů před začátkem Kurzu. Přihlášení na Workshop je možné nejpozději 5 pracovních dnů před dnem konání Workshopu.

3.5. Závaznou rezervaci Události Spolek Členovi neprodleně potvrdí informativním e-mailem na Členem zadanou e-mailovou adresu. 

3.6. Člen mladší 18-ti let, který se přihlásil na Kurz, je povinen v termínu pro platbu Příspěvku doručit Spolku e-mailem souhlas zákonného zástupce s účastí na Kurzu ve znění doručeném Členovi e-mailem ze strany Spolku.

3.7. Odesláním Přihlášení na Stránkách se Člen zavazuje Události zúčastnit a zaplatit Příspěvek. Odhlášení z Události po provedení Přihlášení není možné. V případě neúčasti Člena na Události Člen nemá nárok na vrácení Příspěvku ani jeho části.

3.8. Přihlášení na Událost jsou Spolkem archivována v elektronické formě a jsou přístupné pouze Spolku.

4. PŘÍSPĚVEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Výše Příspěvku za konkrétní Událost je uvedena na Stránkách.

4.2. Po přihlášení bude Členovi na e-mailovou adresu zadanou při Přihlášení zaslána instrukce pro platbu Příspěvku.

4.3. Přihlášený Člen musí zaplatit Příspěvek za daný Kurz do 3 pracovních dnů po obdržení e-mailu s instrukcí pro platbu. Přihlášený Člen musí zaplatit Příspěvek za daný Workshop do 2 pracovních dnů po obdržení e-mailu s instrukcí pro platbu. Bez ohledu na výše stanovené musí být Příspěvek zaplacen před zahájením Události. 

4.4. V případě prodlení se zaplacením Příspěvku může Spolek účast Člena na Události zrušit.  

4.5. Člen je povinen uhradit Příspěvek bezhotovostně převodem na účet Spolku č. 2801522369/2010, vedený u Fio Banky, nesdělí-li mu Spolek jiné číslo účtu.

4.6. Člen je povinen uhradit Příspěvek společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Člena uhradit Příspěvek je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Spolku. Neuvede-li člen správný variabilní symbol platby, nepovažuje se Příspěvek za uhrazený. 

4.7. Spolek vystaví Členovi potvrzení o platbě Příspěvku (fakturu) jen tehdy, pokud to vyžadují právní předpisy, nebo pokud se na tom Spolek a Člen dohodnou.

5. ZRUŠENÍ UDÁLOSTI A ZABRÁNĚNÍ ČLENU V ÚČASTI NA UDÁLOSTI

5.1. Událost se bude konat pouze, pokud se na ni přihlásí minimální počet Členů stanovený Spolkem.

5.2. Spolek je oprávněn Událost zrušit z jakéhokoli důvodu (včetně nepřihlášení minimálního počtu Členů). Toto zrušení oznámí všem přihlášeným Členům emailem před konáním Události.

5.3. V případě zrušení Události vrátí Spolek Příspěvek od Člena do čtrnácti (14) dnů od jeho zrušení, a to stejným způsobem, jakým je Spolek od Člena přijal. 

5.4. Pokud přihlášený Člen (i) je mladší 18-ti let a nedoručí Spolku v termínu dle těchto Podmínek písemný souhlas zákonného zástupce s jeho účastí na Kurzu nebo (ii) nebude-li mít člen veškeré povinné vybavení pro Událost uvedené na Stránkách, nebude mu umožněno se Události zúčastnit. V tomto případě Člen nemá nárok na vrácení Příspěvku ani jeho části.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ

6.1. Spolek neodpovídá za škodu vzniklou Členovi v souvislosti s Událostí, leda že jde o škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí Spolku. 

6.2. Každý Člen je povinen si pro každou Událost sjednat pojistnou smlouvu s příslušnou pojišťovnou kryjící rizika vyplývající z účasti na Události (včetně krytí rizikových sportů), dle povahy Události. Poruší-li Člen zde uvedenou povinnost, platí, že se nemůže domáhat náhrady škody po Spolku v případě vzniku těch škod, které měly být kryty pojištěním. 

7. DORUČOVÁNÍ

7.1. Spolek i Člen mohou korespondenci týkající se Událostí vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Člena či uvedenou Členem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na Stránkách.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto Podmínek. 

8.2. Případné spory, které vzniknou na základě či v souvislosti účastí Člena na Události, budou soudně řešeny podle právních předpisů České republiky k tomu příslušnými soudy České republiky.

8.3. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 16. 10. 2019.

8.4. Spolek je oprávněn tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit. Účast Člena na Události se řídí tím zněním podmínek, které bylo účinné ke dni Přihlášení, není-li dohodnuto jinak.

logo

Newsletter

Hory chyby neodpouští. Přihlas se, ať ti neunikne žádný z našich tipů, rad a tutoriálů nebo nabídek na výhodné nákupy.