OBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obecné podmínky pronájmu sportovního vybavení společnosti SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o. ("OP") platí pro pronájem sportovního vybavení a příslušenství ve vlastnictví společnosti SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem č.p. 438, 756 02 Huslenky, IČO: 29400015, spisová značka: C 39000 vedená u Krajského soudu      v Ostravě ("Pronajímatel").

1.2. Aktuální kontaktní údaje Pronajímatele jsou uvedeny na stránkách www.summitacademy.cz.

1.3. Tyto OP blíže vymezují práva a povinnosti Pronajímatele a zákazníka, jakožto nájemce ("Nájemce"), z nájemní smlouvy ("Smlouva"), kterou spolu uzavřeli.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Vedle pojmů vymezených na jiném místě těchto OP mají níže uvedené pojmy následující význam:

  • "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů;
  • "Zákon o ochraně spotřebitele" znamená zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů;
  • "Vybavení" znamená sportovní vybavení nebo příslušenství specifikované ve Smlouvě.

 

3. SMLOUVA

3.1. Smlouva je stranami uzavřena současně s odevzdáním Vybavení Nájemci, a to písemně ve formě standardní formulářové smlouvy Pronajímatele. V případě uzavření Smlouvy na Vybavení za účelem jeho použití na kurzu nebo jiné události pořádané Mountaineering Academy, z.s. (“Kurz”) lze Smlouvu uzavřít jedním z následujících způsobů, a to ve lhůtě 3 dnů od obdržení návrhu Smlouvy Nájemcem nebo v delší lhůtě stanovené Pronajímatelem:

3.1.1. písemně ve formě standardní formulářové smlouvy Pronajímatele před odevzdáním Vybavení Nájemci, nebo, se souhlasem Pronajímatele, při převzetí Vybavení nebo

3.1.2. emailem odesláním na adresu Pronajímatele pdf souboru, který obsahuje úplný text Smlouvy (včetně těchto OP), který obdrží emailem od Pronajímatele, s následujícím textem: “Potvrzuji, že jsem si přečetl/a přiložený návrh nájemní smlouvy (včetně OP) a s jejím zněním souhlasím”.

3.2. Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li sjednáno jinak.

3.3. Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít také pouze v českém jazyce. Zákazník, který má trvalé bydliště nebo je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce. 

3.4. Smlouva se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP. 

3.5. Smlouvy jsou po svém uzavření Pronajímatelem archivovány, a to v písemné a případně elektronické formě a jsou přístupné pouze Pronajímateli.

 

4. NÁJEMNÉ

4.1. Nájemné se sjednává se Smlouvě, a to i odkazem na daňový doklad.

4.2. Nájemce hradí Nájemné předem, některým z následujících způsobů: 

4.2.1. současně s uzavřením Smlouvy v hotovosti nebo platební kartou v provozovně Pronajímatele na adrese vyzvednutí.

4.3. Je-li tak stanoveno právními předpisy, Pronajímatel vystaví ohledně platby nájemného Nájemci daňový doklad – fakturu. 

4.4. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty a Nájemné zahrnuje i odpovídající částku daně z přidané hodnoty. V případě, že Pronajímatel není plátcem daně z přidané hodnoty, sjednaná cena je konečná.

 

5. KAUCE

5.1. Je-li tak stanoveno ve Smlouvě, Nájemce uhradí při uzavření Smlouvy Pronajímateli ve Smlouvě sjednanou částku jako kauci (jistotu) ("Kauce").

5.2. Pronajímatel nemá povinnost držet Kauci na úročeném účtu a úrok z Kauce Nájemci nenáleží. 

5.3. Pronajímatel může použít Kauci na úhradu jakýchkoli dlužných částek dle Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména pak na úhradu škody způsobené na Vybavení. Pronajímatel je oprávněn tak učinit den následující po dni splatnosti příslušné částky, ve kterém nedošlo k úhradě jakékoliv splatné částky Nájemcem. 

5.4. Pokud Pronajímatel použije prostředky složené Nájemcem jako Kauce, musí Nájemci tuto skutečnost oznámit s uvedením výše čerpané částky.

5.5. Po ukončení nájmu sjednaného Smlouvou vrátí Pronajímatel nepoužitou část Kauce Nájemci při vrácení Vybavení dle Smlouvy. Pokud byla Kauce hrazena platební kartou, Nájemce bere na vědomí, že připsání částky vracené Kauce na jeho účet může trvat dobu určenou vydavatelem platební karty.

 

6. DOBA NÁJMU

6.1. Nájem se sjednává na dobu určitou uvedenou ve Smlouvě.

6.2. Ustanovení § 2230 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

7. SKONČENÍ NÁJMU

7.1. V den a čas skončení nájmu odevzdá Nájemce Pronajímateli Vybavení v místě, kde Vybavení převzal, a v takovém stavu, v jakém bylo Vybavení v době, kdy jej Nájemce převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže Vybavení zaniklo nebo se znehodnotilo. Nájemce je povinen      o případném poškození Vybavení sepsat      s Pronajímatelem předávací protokol.

7.2. V případě, že Nájemce neodevzdá Vybavení nejpozději v termínu dle Článku 7.1, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající trojnásobku (3x) denního nájemného sjednaného ve Smlouvě (či určeného z celkového sjednaného nájemného a počtu dnů trvání nájmu) za každý den, kdy byl Nájemce, byť i jen po část takového dne, v prodlení s povinností odevzdat Vybavení Pronajímateli. 

7.3. V případě, že Nájemce odevzdá Vybavení před termínem dle Článku 7.1, není Pronajímatel povinen vrátit Nájemci zaplacené nájemné, ani jeho část. 

7.4. Do doby převzetí Vybavení Nájemcem je Pronajímatel oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí Pronajímatel Nájemci Nájemné bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na určený Nájemcem. 

7.5. Pronajímatel Nájemné Nájemci nevrátí, pokud od Smlouvy odstoupí z následujících důvodů:

7.5.1. Nájemce nezaslal Pronajímateli emailem kopii dokladu totožnosti dle emailové instrukce Pronajímatele do 3 dnů od doručení instrukce Nájemci nebo

7.5.2. Pronajímatel zrušil účast Nájemce na Kurzu ze zákonných či smluvních důvodů.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

8.1. Nájemce je povinen Vybavení při převzetí zkontrolovat a v případě zjištění jakéhokoli poškození nebo vady tuto skutečnost neprodleně oznámit Pronajímateli.

8.2. Nájemce je povinen o Vybavení po dobu nájmu pečovat jako řádný hospodář a chránit Vybavení před zničením, odcizením, ztrátou či poškozením. 

8.3. Nájemce je povinen užívat Vybavení v souladu      s účelem stanoveným výrobcem Vybavení a v souladu      s omezeními a doporučeními danými výrobcem Vybavení.

8.4. Nájemce nesmí Vybavení upravovat ani do něj jakkoli zasahovat.

8.5. Nájemce nesmí Vybavení opravovat ani to umožnit třetí osobě.

8.6. Nájemce musí neprodleně nahlásit Pronajímateli zničení, odcizení, ztrátu, poškození či vadu Vybavení. 

8.7. Nájemce musí okamžitě po zjištění poškození či vady Vybavení upustit od užívání Vybavení.

8.8. V případě výskytu vady Vybavení je Pronajímatel povinen, bude-li to prakticky možné, Vybavení nahradit Vybavením stejným či obdobným, které bude prosté vad. Nebude-li to prakticky možné, vrátí Pronajímatel Nájemci poměrnou částku nájemného zohledňující sjednanou dobu nájmu a dobu, která uběhla do zjištění výskytu vady. 

8.9. Nájemce je povinen okamžitě upustit od užívání Vybavení, byl-li k tomu Pronajímatelem vyzván. Takový případ může nastat například (avšak nikoli výlučně) v důsledku svolání určitých výrobků zpět výrobcem či v důsledku doporučení výrobce.

 

9. UŽÍVÁNÍ VYBAVENÍ TŘETÍ OSOBOU

9.1. Pronajímatel souhlasí s tím, aby Nájemce umožnil užívání Vybavení třetí osobě, Nájemce po celou dobu takového užívání třetí osobou odpovídá Pronajímateli za jednání takové třetí osoby stejně, jako kdyby Vybavení užíval sám.

 

10. ODPOVĚDNOST NÁJEMCE ZA ŠKODU

10.1. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu na Vybavení způsobenou (i) užíváním Vybavení v rozporu s jeho účelovým určením, (ii) nesprávnou manipulací s Vybavením či jeho nesprávným skladováním, (iii) zničením, odcizením, ztrátou, či poškozením Vybavení. Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu na Vybavení, a to až do výše hodnoty Vybavení, jak je uvedena ve Smlouvě; nebude-li hodnota Vybavení uvedena ve Smlouvě, pak do jeho běžné hodnoty.

 

11. PROHLÁŠENÍ NÁJEMCE

11.1. Nájemce podpisem Smlouvy prohlašuje a stvrzuje, že

11.1.1.byl Pronajímatelem poučen o způsobu užívání Vybavení a způsobu zacházení s ním;

11.1.2. údaje ohledně fyzických parametrů, zkušeností a schopností, které Nájemce Pronajímateli poskytl pro případné nastavení či doporučení Vybavení, byly ke dni uzavření Smlouvy správné, úplné a nikoli zavádějící;

11.1.3. odpovědnost za újmu způsobenou Nájemcem při skladování, přepravě a užívání Vybavení je v plném rozsahu odpovědností Nájemce; a

11.1.4. při výběru Vybavení zvážil a řádně posoudil své fyzické schopnosti a zdravotní stav, jakož i specifika zamýšleného použití Vybavení.     

11.2. Prohlášení v Článku 11.1 bude vykládáno jako vzdání se práva Nájemce vůči Pronajímateli na náhradu újmy vzniklé v důsledku porušení některého z Prohlášení v Článku 11.1. 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smlouva uzavřená po dobu vyhlášení těchto OP se v rozsahu neupraveném Smlouvou řídí těmito OP a právním předpisy České republiky.

12.2. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto OP a Smlouvy. 

12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ0: 000 20 869, www.coi.cz. V rámci tohoto řešení se bude postupovat dle pravidel uvedených na www.coi.cz .

12.4. Případné spory, které vzniknou na základě či v souvislosti se Smlouvou, budou soudně řešeny podle právních předpisů České republiky k tomu příslušnými soudy České republiky.

12.5. Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 1. 10. 2019.

logo

Newsletter

Hory chyby neodpouští. Přihlas se, ať ti neunikne žádný z našich tipů, rad a tutoriálů nebo nabídek na výhodné nákupy.