Stanovy spolku Mountaineering Academy

 

STANOVY
ZAPSANÉHO SPOLKU

dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

 
 

Název, sídlo, doba trvání spolku

Název spolku zní: Mountaineering Academy, z.s.
Sídlo spolku je: Hovězí
Adresa sídla spolku ke dni jeho založení: Hovězí 501, PSČ 756 01
Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím předsedy spolku.
Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 
 
 

Poslání spolku, vedlejší činnost spolku

Posláním spolku je všestranně přispívat ke zvýšení atraktivity, bezpečnosti a dostupnosti outdoorových sportů.
Účelem spolku je:

 • organizace sportovních akcí,
 • konzultační a poradenská činnost pro poskytovatele a provozovatele sportovních aktivit,
 • informační činnosti zaměřené na příznivce outdoorových sportů,
 • pořádání vzdělávacích akcí pro aktivní sportovce a osoby poskytující služby sportovcům (instruktory, průvodce apod.),
 • organizace kulturních a společenských akcí se sportovní a příbuznou tématikou,
 • půjčování sportovních potřeb zejména pro členy spolku,
 • výroba audio/video záznamů se sportovní tématikou.

Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. Předmět podnikání spolku ke dni jeho založení:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předseda spolku je oprávněn rozhodnout i bez změny těchto stanov o změně či doplnění předmětu podnikání spolku.

 
 
 

Vznik a zánik členství, evidence členů

Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.
Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané přihlášky předseda spolku.
Členy spolku jsou bez dalšího všichni jeho zakladatelé.
Předseda spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy.
Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit předsedovi spolku každou změnu údajů zapsaných o něm v seznamu členů.
Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

 • dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na adresu sídla spolku,
 • úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické,
 • vyloučením rozhodnutím předsedy z důvodů dále uvedených.

Člena lze vyloučit v případě, že:

 • nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení,
 • přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku,
 • porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.

Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku.
Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí musí být členu doručeno.

 
 
 

Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 • být volen do orgánů spolku,
 • účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,
 • být informován o činnosti spolku.

Člen spolku je povinen:

 • řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,
 • jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,
 • řádně a včas hradit členské příspěvky,
 • je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě,
 
 
 

Předseda spolku

Předseda spolku (dále také jen „předseda“) je individuální statutární i nejvyšší orgán spolku.
Funkční období předsedy činí 5 let.
Předsedu spolku ke dni založení spolku jmenují zakladatelé spolku. Předsedou spolku ke dni založení spolku je:

Jméno a příjmení: Barbora Miková
Datum narození: 30.6.1987
Bydliště: Liptál 451, PSČ 756 31

V případě zániku funkce předsedy se novým předsedou stane přednostně ten, koho určil dosavadní předseda (touto osobou může být i sám stávající předseda). Není-li takové osoby, nebo nepřijme-li určená osoba funkci předsedy bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím uprázdnění dozvěděla, může kterýkoli ze členů spolku svolat volební shromáždění členů spolku, které zvolí nového předsedu prostou většinou hlasů přítomných členů.
Předseda rozhoduje o všech věcech spolku, zejména:

 • řídí činnost spolku,
 • rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku,
 • stanoví výši a splatnost členských příspěvků, jsou-li vybírány,
 • schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána,
 • vydává vnitřní předpisy spolku,
 • rozhoduje o změně stanov spolku,
 • rozhoduje o přeměně a zrušení spolku.

Spolek zastupuje ve všech jeho záležitostech samostatně předseda spolku.

 
 
 

Závěrečné ustanovení

Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.
V případě zániku spolku rozhodne předseda spolku o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní volby.

logo

Newsletter

Hory chyby neodpouští. Přihlas se, ať ti neunikne žádný z našich tipů, rad a tutoriálů nebo nabídek na výhodné nákupy.